Volné pozice
Zpět na kontakt

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech, s.r.o., je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále „obecné nařízení“ a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Kontaktní adresa správce:

Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech, s.r.o., IČO: 64833054, U Panasonicku 1068/1 301 00 Plzeň, tel.: +420 378 211 111, e-mail: info.plzen@eu.panasonic.com, IDDS: hj7cghu Naše společnost (dále též „Panasonic“) jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a je pro Vás kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa manažera pro ochranu osobních údajů:

Michal Batelka, +420 731 672 191, e-mail: Michal.Batelka@eu.panasonic.com;
Datová schránka: hj7cghu

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účely:

 • přípravy a provádění výběrových řízení na volná pracovní místa,
 • prezentace společnosti,
 • výkonu práv subjektu údajů dle GDPR,
 • odpovědi na Vaše dotazy a následnou komunikaci.

Podrobné informace o účelech, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme, najdete zde

Právní základ zpracování

Vaše nezbytné osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme zejména z důvodu jejich potřebnosti pro:

 • provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení (např. vyřizování žádostí, vč. žádostí o zaměstnání nebo účast ve výběrovém řízení na volnou pracovní pozici);
 • plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení (zejména zajištění Vámi požadovaných/objednaných služeb);
 • plnění právní povinnosti, která se na nás podle zvláštních právních předpisů vztahuje dle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení (např. plnění povinností podle účetních a daňových zákonů).

V odůvodněných případech jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu. Jedná se o zpracování osobních údajů:

 • v kamerovém systému se záznamem z ochrany majetku společnosti a osob pohybujících se v monitorovaných prostorách;
 • evidence osob vstupujících nebo vjíždějících do areálů společnosti;
 • k případné budoucí obhajobě právních nároků společnosti.

Zpracování na základě souhlasu

Ve výjimečných případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje Váš svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti a způsobu jak udělený souhlas kdykoliv odvolat. Typickým příkladem, kdy Váš souhlas může být požadován, je možnost zasílání našich obchodních sdělení.

Předávání a uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu poskytujeme:

 • příjemcům, kterým jsme povinni tyto údaje poskytnout v rámci plnění zákonných povinností stanovených nám příslušnými právními předpisy (např. v odůvodněných případech a na základě žádosti orgánům činným v trestním řízení apod.), nebo
 • smluvním partnerům, kteří se na zpracování Vašich osobních údajů v rámci zajištění našich služeb podílejí. S každým externím zpracovatelem máme uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 obecného nařízení, která vždy specifikuje pokyny pro zpracování a povinnosti konkrétního zpracovatele.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu, pro které byly získány, případně po dobu platnosti Vámi uděleného souhlasu. Po uplynutí této doby budou osobní údaje zlikvidovány, pokud k jejich dalšímu zpracování nejsme oprávněni nebo povinni podle zvláštních právních předpisů (např. účetní a daňové zákony).

Práva subjektu údajů a způsoby jejich uplatnění

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoli bez udání důvodu odvolat.

Svá práva vůči naší společnosti můžete uplatnit následujícími způsoby:

 • písemně na adresu Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech, s.r.o., IČO 64833054, U Panasoniku 1068/1, 301 00 Plzeň v elektronické podobě e-mailem, opatřeným kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele zaslaným na e-mailovou adresu Michal.Batelka@eu.panasonic.com,
 • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky žadatele (ID naší datové schránky: hj7cghu),
 • osobním předáním písemné žádosti na podatelně v sídle společnosti; z důvodu nutnosti ověření identity žadatele mějte s sebou svůj platný doklad totožnosti.

Ujišťujeme Vás, že všechny Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že však nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ, plk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail posta@uoou.cz, IDDS: qkbaa2n).