Volné pozice
Zpět na úvodní stranu

Informace pro obchodní partnery a návštěvy

Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech, s.r.o., IČ 64833054, se sídlem U Panasoniku 1068/1, 301 00 Plzeň, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 7469, tel. 378211111
Informace pro obchodní partnery a návštěvy Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech, s. r. o. o zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „Informace“)

Vážení obchodní partneři, vážení návštěvníci naší společnosti,

Informace níže vysvětlují, jak společnost Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech, s. r. o. (dále jen „Panasonic“ nebo „správce“) jako správce nakládá s  osobními údaji fyzických osob získanými v rámci obchodních vztahů.

Osobní údaje, které zpracováváme: zejména jméno, příjmení, pracovní e-mail a telefonní spojení, pracovní pozice a zaměstnavatel (případně společnost, za kterou vystupujete), při návštěvě v areálu správce sériové číslo a značku notebooku, fotoaparátu, tabletu, videokamery, číslo osobního dokladu (např. č. OP, pasu, ŘP), SPZ vozidla, kamerové záznamy z kamerového systému, případně další údaje, které nám sdělíte.

Účel, právní základ pro zpracování a příjemci osobních údajů


Jak používáme Vaše osobní údaje v Panasonicu?

Osobní údaje můžeme zpracovávat pouze na základě platného právního základu. Bez Vašeho souhlasu proto zpracujeme Vaše osobní údaje pouze tehdy, když je zpracování nezbytné pro:

  • plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost za účelem realizace smluvních závazků včetně obchodní komunikace
  • splnění našich právních nebo regulačních povinností (např. za účelem vedení účetnictví, rovněž poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích)
  • k ochraně Vašich životních zájmů nebo zájmů jiné fyzické osoby
  • naše oprávněné zájmy případně oprávněné zájmy třetích stran, s výjimkou případů, kdy jsou potlačeny Vaše zájmy nebo základní lidská práva a svobody (např. využívání služeb, ochrana majetku správce, případně třetích stran)

Z jakých zdrojů Vaše osobní údaje získáváme?

Většinou získáváme osobní údaje přímo od Vás (např. v souvislosti s obchodními vztahy, Vaší návštěvou u nás apod.), také zpracováváme údaje získané z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí, zejména, ale nejen, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík a insolvenční rejstřík.

Sdílení Vašich osobních údajů - Kdo je příjemcem Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje předáváme pouze v nezbytném rozsahu a v odůvodněných případech ostatním společnostem ze skupiny Panasonic, přičemž všechny společnosti Panasonic musí dodržovat zásady ochrany osobních údajů. Panasonic uzavírá smlouvy s řadou třetích stran, které poskytují odborné služby, jako je např. správa IT prostředí, pojištění, bezpečnostní služby, poskytovatelé kurýrních nebo poštovních služeb atp. pro zajištění běžného fungování společnosti Panasonic. Osobní údaje jsou předávány pouze v nezbytném rozsahu pro jednotlivé účely. Kromě výše uvedených příjemců za určitých okolností Vaše osobní údaje mohou být též předány dalším subjektům, kterým je správce povinen takové údaje poskytnout na základě zákonem uložené povinnosti nebo za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků (např. policii aj. orgánům činným v trestním řízení), kdy takové poskytnutí osobních údajů je povoleno příslušnými zákony ochraně osobních údajů, je-li to nezbytné pro prevenci nebo odhalování trestných činů a/nebo pro zadržování nebo stíhání pachatelů.

Osobní údaje, které od Vás shromažďujeme, mohou být uloženy a zpracovány v ČR nebo mimo EHP (Evropský hospodářský prostor), včetně Japonska, USA, nebo v jiné zemi, které nenabízejí přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů, jak ji uznává Evropská komise a kde společnosti Panasonic nebo poskytovatelé služeb udržují zařízení. Pokud budeme převádět Vaše osobní údaje mimo EHP, zajistíme, aby byly zavedeny vhodné záruky, jako jsou příslušné dohody o přesunu a mechanismy (jako jsou vzorové EU doložky), které pomohou zajistit, aby tito poskytovatelé poskytovali odpovídající úroveň ochrany Vašich osobních údajů. V tomto ohledu můžete požádat o další informace a vyžádat si doložení příslušných bezpečnostních opatření zasláním žádosti na naši kontaktní adresu, jak je výše uvedena.

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uchovány:

Vaše osobní údaje jsou u správce uchovány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelů zpracování uvedených výše. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platnými právními předpisy, případně Spisovým a skartačním řádem, vydaným správcem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Jaká jsou Vaše práva?

Vaše práva v  rámci GDPR zahrnují právo na:

  • přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, máte právo vznést námitku u Panasonicu proti zpracování, právo na přenositelnost údajů. Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud si přejete uplatnit některá z uvedených práv u PAVCCZ, kontaktujte nás na výše uvedené kontaktní adrese nebo e-mailem oou.plzen@eu.panasonic.com.

Je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný nebo povinný?

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem založeným na výše uvedeném základě v rámci vzájemných obchodních vztahů. Bez poskytnutí osobních údajů není možné uzavírat smlouvy, plnit smluvní závazky, vpustit do prostor Panasonicu.

Pozn.: Tyto Informace se týkají zpracování, kdy není vyžadován Váš souhlas. Ale v některých případech budeme potřebovat pro zpracování osobních údajů Váš jednoznačný souhlas, který můžete, ale nemusíte udělit. V těchto případech si jej individuálně vyžádáme (jedná se např. o použití Vaší fotografie pro marketingové účely, do firemního časopisu atp.) a spolu s ním obdržíte informace týkající se takového zpracování.

Informace budou průběžně aktualizovány, bude-li potřeba. „Datum poslední aktualizace“ se uvádí v dolní části Informací a udává datum poslední aktualizace. Veškeré změny nabývají účinnosti zveřejněním revidované verze. Aktualizované znění bude dostupné na webových stránkách naší společnosti a v písemné podobě v naší společnosti.

Datum poslední aktualizace: 14. prosinec 2018 Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech, s. r. o.